lake-671524_1280
Ook een lifecoach heeft bepaalde voorwaarden om zich te kunnen beschermen tegen misbruik nalatigheid of andere maatschappelijke dingen die niet nieuw zijn en kunnen gebeuren.
Om als uw lifecoach goed te kunnen blijven functioneren nu en in de toekomst zijn de volgende algemene voorwaarden van kracht.
U heeft niet te vrezen over mijn oprechtheid en geheimhouding tegenover andere mensen.
Uw gesprek blijft privé en tussen ons in alle gevallen, met uitzondering van tussenkomst Justitie.
Verder veel vanzelf sprekende dingen die ook zeker vallen onder algemene normen en waarden, tegenwoordig beter beschreven dan mondeling waardoor je als ondernemer bent ingedekt voor het geval dat.
Mocht u nog specifieke vragen over de algemene voorwaarden hebben, stuur me gerust een e-mail.

Onderstaande-Algemene-Voorwaarden-gelden-vanaf-Augustus-2015

Lotusloes lifecoaching & counseling

kvk: 63780429

btw: NL189069156B01

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van consult, verkoop, levering, van producten door het bedrijf LotusLoes te Nederland eigenaresse Anneloes Leegwater,waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Administratie / bereikbaarheid
U kunt LotusLoes voor informatie, vragen en dergelijke bellen of mailen. Indien wij niet bereikbaar zijn kunt u een berichtje sturen of inspreken, u wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld of gemaild . (vakanties en weekenden uitgezonderd) Verder kunt u natuurlijk ook altijd via sociaalmedia contact op nemen, deze wordt dan zo snel mogelijk beantwoord. Het mailadres is Lotusloes@gmail.com of info@lotusloes.nl

Betalingsvoorwaarden
De cliënt betaald met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de factuur.
Na het eerste gesprek of kennismakingsgesprek is het mogelijk een offerte aan te vragen.
Betaling voor consult is vooraf of contant. Betaling is vooraf en kan worden gedaan als overschrijving digitaal of contant.

Betaalgegevens
Voor de consulten geld in contante of vooruitbetaling. Bij overschrijving zal ik na bijschrijving van het geld contact opnemen voor het maken/inplannen van de afspraak. Houd er rekening mee dat afspraken voor consulten kunnen pas plaatsvinden nadat uw betaling is bijgeschreven.
Doorgaans is dit na twee werkdagen. Rekening nummer wordt afgegeven in overleg.

Disclaimer
De via deze website verkrijgbare diensten en producten vervangen geen medische handelingen mochten deze noodzakelijk zijn.
Neemt u voor elke gezondheidsklacht altijd eerst contact op met uw huisarts, alvorens op consult te komen.
Indien de wederpartij medicatie gebruikt waarvan bekend is en/of welke voorgeschreven zijn voor de stabilisering van stemmingswisselingen dient wederpartij hierover de informatie te verstrekken aan Lotusloes indien deze de wederpartij hier naar vraagt.
Bij deelname aan de consulten dient medicatie als hierboven omschreven vooraf gemeld te worden. Zodat bekeken kan worden of de consulten wel geschikt zijn op dit moment.
Indien wederpartij hiertoe geen informatie wenst te verstrekken is Lotusloes gerechtigd om iedere behandeling te staken en gestaakt te houden als ook om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Lotusloes behoud zich ten alle tijden het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Annulering: Consulten
Bij annuleringen binnen 48 uur zal 50% in rekening gebracht worden. Bij annuleringen binnen 24 uur ben ik genoodzaakt om 100% in rekening te brengen.
Uitzonderingen: aantoonbaar overlijden van familie of de wederpartij zelf.
Afzegging door Lotusloes zelf zoals bij bijvoorbeeld opnieuw inplannen van een afspraak voor een Buitensessie.

Aansprakelijkheid
Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade oploopt ten gevolge van overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal en materieel verlies veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit(en) dan kan de organisator LotusLoes niet aansprakelijk worden gesteld.
Bij klachten/blessures dient u deze bij ons te melden en in overleg met je behandelaar en/of huisarts te overleggen of en hoe u mee kunt doen. LotusLoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. LotusLoes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht situatie dan ook. LotusLoes niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel of derden, wanneer wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities.
Tenzij deze door LotusLoes zijn bevestigd aan de opdrachtgever/ klant LotusLoes sluit elke aansprakelijkheid uit, behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld van zichzelf.
In geen geval is LotusLoes aansprakelijk voor handelingen van derden die zij inschakelt. De aansprakelijkheid van LotusLoes is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. LotusLoes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte, immateriële of vermogen schade, dan wel gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LotusLoes aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LotusLoes toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Iedere aansprakelijkheid van LotusLoes van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet tijdens of direct na afloop van het evenement LotusLoes schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
Lotusloes is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook tijdens de diensten van LotusLoes bij u thuis of onderweg tenzij anders geregeld door een verzekering.

Coachen is privé
Uw gesprek met mij Anneloes Leegwater eigenaresse van Lotusloes zal privé zijn en worden gehouden onder alle omstandigheden behalve bij dringende uitzondering.
Uitzonderingen: Dringende verwijzing naar andere hulpgevende instanties.
Bij (levens)gevaar van de cliënt richting zichzelf en/of de coach.
Bij een strafrechtelijk vervolg in welke vorm dan ook indien tussenkomst van Justitie.

Leveringsvoorwaarden
Indien een product is besteld, hetzij via de website, via de email, via de telefoon, via de post of anderzijds, is de cliënt verplicht deze af te nemen, tenzij het product niet beantwoordt aan de overeenkomst. Prijswijzigingen en typefouten onder voorbehoud.

Overmacht
LotusLoes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, noch door een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Slotbepaling
Dit zijn de algemene voorwaarden van Augustus 2015. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van LotusLoes.